ກ່ຽວກັບໂຄງການREP

ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ

ໂຄງການຂະຫຍາຍໄຟຟ້າຊົນນະບົດ

ໂຄງການຂະຫຍາຍໄຟຟ້າຊົນນະບົດພາກໃຕ້ REP I  ແມ່ນໂຄງການນື່ງທີ່ນອນໃນບັນດາຫລາຍໆໂຄງການຂອງລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ກໍ່ຄື ຂອງ ລັດ ຖະບານທີ່ໄດ້ແນໃສ່ເພື່ອພັດທະນາ ແລະຂະຫຍາຍໄຟຟ້າລົງສຼ່ຊົນນະບົດເພື່ອແນໃສ່ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງພໍ່ ແມ່ ປະຊາຊົນ ດີຂື້ນ , ໂຄງການ REP I ໄດ້ຮັບເງີນກູ້ຢືມ 20% ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອ 80% ຈາກທະນາຄານໂລກ (World Bank) , NORAD , GEF , ຮ່ວງເງີນນ້ຳເທີນ 2 ນຳໃຊ້ໃນການກໍ່ສ້າງ ສາຍສົ່ງ 1 Km , ສະຖານີ 115/22 kV ມະຫາໄຊ , ແລະ ເງີນສົມທົບຈາກ ໄຟຟ້າລາວ ລວມມູນຄ່າການກໍ່ສ້າງ 36.27 ລ້ານໂດລາ. ກວມເອົາ 7 ແຂວງ ພາກໃຕ້ ຄື: ແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ, ແຂວງ ຄຳມ່ວນ, ແຂວງ ສະ ຫວັນນະເຂດ, ແຂວງ ສາລະວັນ, ແຂວງ ເຊກອງ, ແຂວງ ຈຳປາສັກ ແລະ ແຂວງ ອັດຕະປື. ຫນ້າວຽກລວມມີຕາຂ່າຍແຮງກາງ 22 kV ຍາວ 1,447 km; ຕາຂ່າຍແຮງ ຕ່ຳ 0.4 kV ຍາວ 1,059 km. ພາຍຫລັງການກໍ່ສ້າງສຳເລັດສາມາດ ຂະຫຍາຍໄຟຟ້າໃຫ້ປະ ຊາຊົນໄດ້ ຈຳນວນ 42,295 ຄົວເຮືອນ ໃນ 545 ຫມູ່ບ້ານ. ເຊີ່ງມີໄລຍະການປະຕິຍັດໂຄງການ ແຕ່ປີ 2005 – 2009 ແລະ ຄາດວ່າຈະສຳເລັດໃນ ທ້າຍປີ 2009 ນີ້.

ໂຄງການຂະຫຍາຍໄຟຟ້າຊົນນະບົດ ໄດ້ເລີ່ມເກັບກຳຂໍ້ມູນມາແຕ່ປີ 2005 ເປັນຕົ້ນມາ ຈົນມາຮອດ ຕົ້ນປີ 2007 ແມ່ນໄດ້ເລີ່ມລົງມືກໍ່ສ້າງ ເຊີ່ງ ແມ່ນ ລັດວິສາຫະກິດ ກໍ່ສ້າງ ແລະ ຕິດຕັ້ງໄຟຟ້າ ເປັນຜູ້ຮັບເໝົາການກໍ່ສ້າງ ເຊີ່ງ ມີໜ້າວຽກຕ່າງໆດັ່ງນີ້:

ຂັ້ນຕອນການດຳເນີນງານຂອງໂຄງການ

ການປະເມີນໜ້າວຽກຂອງໂຄງການ

 • ສັງລວມລາຍຊື່ໝູ່ບ້ານທີ່ບໍ່ທັນມີໄຟທັງໝົດໃນແຂວງ ໂດຍການສົມທົບກັບພະແນກ ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່
 • ຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມວິສາມັນຂື້ນ ໂດຍມີ ພະແນກ ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ແຂວງ, ເມືອງ ບ້ານ ແລະ ພາກສ່ວນອອ້ມຂ້າງເຂົ້າຮ່ວມ ປືກ ສາຫາລື
 • ຂອບເຂດຂອງໂຄງການທີ່ຜ່ານມາ ແລະ ຈະຂະ ຫຍາຍ ໃນ ຕໍ່ໜ້າ ເຊີ່ງທັງສອງໂຄງການຈະຕ້ອງສອດຄ່ອງ ແລະ ຕໍ່ເນື່ອງກັນໂດຍ ກວດ ໃສ່ກັບ ແຜນທີ່ ທີ່ໄດ້ບັນທືກຂໍ້ມູນໄວ້ໃນ ແຕ່ ລະໂຄງການ ທີ່ປະຕິບັດຜ່ານມາ
 • ເປັນບ້ານທີ່ມີເສດຖະກິດດີໃນຂອບເຂດປີທີ່ຈະດຳເນີນໂຄງການ
 • ການກໍ່ສ້າງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າເຂົ້າຮັບໃຊ້ຈະສາມາດຊ່ວຍຫຍັງໄດ້ແດ່ ?
 • ສະເໜີເຂດທີ່ມີປະສິດທິພາບຫລາຍກວ່າແຕ່ປະຍັດລາຍຈ່າຍ
 • ເປັນເຂດເສດຖະກິດ , ອຸດສະຫະກຳ , ເຂດກະສິກຳ
 • ເຂດຈຸດສູມຂອງ ແຂວງ ຫຼື ເຂດທີ່ນອນໃນໂຄງການຂອງລັດຖະບານຂອງແຂວງທີ່ກຳລັງຂໍງົບປະມານ
 • ເຂດຊົນຊາດຊົນເຜົ່າຫ່າງໄກສອກຫຼິກ ຫຼືບ້ານອົບພະຍົບ
 • ເຂດການທ່ອງທ່ຽວ , ວັດຖຸບູຮານ ຫລື ເຂດອະນຸລັກຕ່າງໆ

ຫລັງຈາກທີ່ພະແນກພະລັງງານ ແລະ ບໍແຮ່ , ແລະ ພາກສ່ວນອອ້ອຂ້າງເຫັນດີ ເປັນເອກະພາບກັນ ຄັດເລືອກເອົາບ້ານທີ່ເໝາະສົມແລ້ວ , ທາງໄຟຟ້າລາວ ຈິ່ງໄດ້ສົ່ງວິຊາການລົງສົມທົບ ກັບອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖີ່ນ ໃນການເກັບກຳຂໍ້ມູນຕ່າງໆ

ຂໍ້ມູນຕ່າງໆທີ່ທາງໄຟຟ້າລາວເກັບກຳມີດັ່ງນີ້:

ຂໍ້ມູນທາງດ້ານເຕັກນິກ

 • ຈຳນວນບ້ານ, ລະຫັດບ້ານ, ເມືອງ, ແຂວງ.
 • ຈຳນວນຫຼັງຄາເຮືອນ
 • ໄລຍະທາງ 22 ກວ, 0,4 ກວ, ຈຳນວນໝໍ້ແປງ ຂະໜາດໝໍ້ແປງ ແລະ ຂະໜາດສາຍ

ຂໍ້ມູນດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ

 • · ຈຳນວນຊົນຊາດ, ຊົນເຜົ່າ, ໂຮງຮຽນ, ໂຮງໝໍ, ວັດ, ໂຮງເລື່ອຍ, ໂຮງສີເຂົ້າ, ຊົນລະປະທານ.

ຂໍ້ມູນດ້ານສະພາບແວດລ້ອມ

 • ດີນນາ, ດີນສວນ, ດີນປ່າເລົ່າ, ດີນປຸກສ້າງ, ປ່າສະຫງວນ, ປ່າສັກສິດ, ເຮືອນ, ຕົ້ນໄມ້ ທີ່ແລວຕາຂ່າຍຈະຜ່ານ ຕະຫຼອດຮອດຖະໜົນ ຫົນທາງ
 • ຖາມຄວາມເຫັນຕ່າງໆ ແລະ ປືກສາຫາລືກ່ຽວກັບຄວາມພໍໃຈ ທີ່ແລວສາຍໄຟຜ່ານ ຫຼື ກໍລະນີເສົາໄຟຕັ້ງຈຸດດັ່ງກ່າວ ແລະ ຄ່າຊົດ ເຊີຍ

ສີ່ງທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທີງ ແມ່ນ ສ່ວນນື່ງໃນການ ສຳຫຼວດຂໍ້ມູນເບື້ອງ ຕົ້ນໃນການ ທີ່ຈະຂະຫຍາຍໄຟຟ້າລົງສູ່ຊົນນະບົດ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາ ຊີວິດການ ເປັນຢູ່ ຂອງປະ ຊາຊົນໃຫ້ດີຂື້ນກ່ວາເກົ່າເຊິ່ງຍາມໃດ ພັກ-ລັດ ເພີ່ນກໍ່ໃດ້ເອົາໃຈໃສ່

DSC07229

DSC07230

ໂຄງການຂະຫຍາຍໄຟຟ້າຊົນນະບົດພາກໃຕ້ ໄລຍະ 1

RURAL ELECTRIFICATION PHASE I PROJECT

ບົດສະຫຼຸບໂຄງການຂະຫຍາຍໄຟຟ້າຊົນນະບົດພາກໃຕ້ REP I

ປະຈຳເດືອນ 05 ປີ 2009

ການດຳເນີນການປະຕິບັດໂຄງການ ຢູ່ໃນເດືອນ 1-5/2009

Advertisements

Responses

 1. ຖ້າມີບົດຄວາມທີ່ເປັນຍຸດທະສາດຂອງການພັດທະນາພະລັງງານ ບໍ່ວ່າຈະເປັນໄຟຟ້າ ຫລື ພະລັງງານອື່ນໆ ທີ່ສາສາມາດ ດາວໂຫລດໄດ້ ຈະເປັນປະໂຫຍດຫລາຍ ທັງໃນເລື່ອງຂອງການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນ ແລະການຮຽນຮູ້ທົ່ວໄປ


ຕອບກັບ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ປ່ຽນ​ແປງ )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  ປ່ຽນ​ແປງ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ປ່ຽນ​ແປງ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ປ່ຽນ​ແປງ )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: